REGULAMIN

Regulamin świadczenia Usług elektronicznych oraz korzystania ze zautomatyzowanych Stacji Paliw

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustala się niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Niniejszy dokument określa:

a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Na żądanie Klienta, WARTER Aviation Spółka z o.o. doręcza niniejszy dokument w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

WARTER Aviation Spółka z o.o., z siedzibą w Płocku (09-411) przy ul. Chemików 5, 09-411 Płock, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005242, posiadającą NIP: 7122656610, REGON: 432269360 kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, w całości wpłaconym świadczy usługi elektroniczne pod adresem www.sklep.warteraviation.com do zawierania umów sprzedaży za pomocą zautomatyzowanych punktów sprzedaży.

Kontakt z WARTER Aviation Spółka z o.o. można uzyskać:

- pod numerami telefonu stacjonarnego: +48 24 362 50 90, +48 24 365 28 34,

- pod numerami telefonu komórkowego: +48 691477466, +48 506220452 (w godzinach pracy Spółki 08:00-15:00 w dni pracujące, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: inbox.waviation@warterfuels.pl,

- korzystając z formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie (jeśli został udostępniony).

 

WARTER Aviation Spółka z o.o. działa na podstawie Koncesji: OPC/10832/20671/W/OPO/2011/PW

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Ustala się następujące znaczenie dla słów:

REGULAMIN – niniejszy regulamin,

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,

PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA O PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.

KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

SPRZEDAWCA - WARTER Aviation Spółka z o.o., z siedzibą w Płocku (09-411) przy ul. Chemików 5, 09-411 Płock, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005242, posiadającą NIP: 7122656610, REGON: 432269360 kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, w całości wpłaconym

SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.warteraviation.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie umożliwiające zakup Produktu za pomocą zautomatyzowanych punktów sprzedaży, którymi są poszczególne Stacje Paliw.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktu kupowanego w danej lokalizacji, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

PRODUKT – paliwo lotnicze, benzyna lotnicza.

STACJA PALIW – oznacza stację paliw do przyjmowania, przechowywania i dystrybucji paliw i benzyn lotniczych, wraz ze zbiornikami paliwowymi, dystrybutorami paliwa oraz innym wyposażeniem, a także miejsce do tankowania statków powietrznych.

Przedmiotem działalności Sprzedawcy jest sprzedaż Produktów aktualnie znajdujących się na stanie magazynowym Stacji Paliw w danej lokalizacji oraz umożliwienie Klientowi składanie Zamówień na oferowane Produkty poprzez serwis internetowy. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie zgodnie z instrukcją.

Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Sprzedawca udostępnia w ramach serwisu internetowego następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

a) wyświetlanie zawartości serwisu internetowego,

b) logowanie do Konta,

c) dokonywanie zakupu Produktu,

c) dokonywanie płatności za zamówiony Produkt,

2 Świadczenie usług wskazanych w ust. 1 wymaga Rejestracji w Sklepie oraz logowania.

 

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:

a) podłączenie do Internetu,

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,

c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

d) włączona obsługa Cookies i Java Script,

e) program do odczytu plików formatu PDF.2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu internetowego i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.

 

§ 4 TREŚCI BEZPRAWNE I OGRANICZENIE SZKODY

 

1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta, Sprzedawca może niezwłocznie usunąć te dane lub uniemożliwić dostęp do tych danych z zastrzeżeniem ustępu kolejnego.

2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usługi niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta, Sprzedawca powiadomi Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania pod rygorem zaprzestania przetwarzania jego danych i możliwości korzystania z usług elektronicznych.

3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, o ile zachowane zostały wymogi wskazane w ust. 2 wyżej.

 

§ 5 REJESTRACJA

 

Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna i wymagana w przypadku woli zakupu Produktu dostępnego na Stacjach Paliw WARTER Aviation. Sp. z o.o.

Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail, hasło, numer konta bankowego do ewentualnego zwrotu środków.

W przypadku wyboru opcji „Faktura” należy uzupełnić pola dotyczące danych mających się znaleźć na fakturze: nazwa firmy, adres, miasto, państwo, kod pocztowy oraz numer NIP/VAT EU.

Rejestracja w Sklepie wymaga zaakceptowania aktualnego Regulaminu Sklepu oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta.

Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta oraz numer Klienta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta. Wniosek o zmianę danych należy przesłać na adres email: inbox.waviation@warterfuels.pl.

W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: inbox.waviation@warterfuels.pl z podaniem danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia. Sklep dopuszcza realizację zakupu produktów wyłącznie po przeprowadzonym procesie rejestrowania się i logowania w Sklepie.

Klient dokonując rejestracji w Sklepie jednocześnie oświadcza, że:

a) podawane przez Klienta w procesie rejestracji dane będą zgodne ze stanem faktycznym i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,

b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych,

c) zapoznał się z Regulaminem oraz zobowiązuje się go przestrzegać.

 

§ 6 ZAMÓWIENIA

 

Informacje o dostępnych Produktach w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów w na Stacji Paliw lotniczych.

Proces zamawiania Produktu odbywa się w formularzu. Rozpoczyna się on od wyboru lokalizacji Stacji Paliw, rodzaju Produktu oraz terminu jego odbioru. Klient jest informowany o dostępnej ilości wybranego Produktu w wybranej lokalizacji Stacji Paliw oraz cenie jednostkowej. W następnym kroku Klient określa ilość zamawianego Produktu. Minimalna ilość produktu to 5 litrów. Formularz informuje Klienta o wartości zamawianego Produktu.

Przed złożeniem Zamówienia (poprzez użycie przycisku „przejdź do płatności”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.

Po użyciu opcji „przejdź do płatności” Klient zostanie przekierowany na stronę „Przelewy24.pl”, za pomocą której może dokonać płatności w formie elektronicznej.

Po dokonaniu płatności za Produkt Klient otrzyma drogą mailową 10 cyfrowy kod umożliwiający odblokowanie dystrybutora i odebranie w terminie określonym w formularzu Zamówienia zakupionej ilości oraz rodzaju Produktu.

W przypadku nie zrealizowania Zamówienia w terminie zadeklarowanym przez Klienta środki finansowe zostaną zwrócone na konto bankowe Klienta podane podczas procesu rejestracji Klienta pomniejszone o koszty związane z przygotowaniem i realizacją Zamówienia, w tym do 2,5% kosztów wynikających z realizacji płatności.

Jeżeli Klient nie wybierze opcji „Przejdź do płatności”, zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.

Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP lub VAT UE podczas rejestracji. W przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że Klient dokonuje zakupu jako Konsument.

Wartość danego zakupu Produktu jest wypadkową ceny za 1 litr rzeczywisty Produktu oraz ilości litrów Produktu. Cena zawiera podatek akcyzowy i opłatę paliwową naliczoną zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Cena 1 litra Produktu określona jest jako cena za daną jednostkę ilości (w przypadku płynów). Różnica pomiędzy ilością i ceną Produktu wskazaną w Zamówieniu złożonym przez Klienta, a ilością i ostateczną wartością danego zakupu Produktu może wahać się w granicach +/- 0,5%.

Klient może odebrać zakupiony Produkt tylko w lokalizacji Stacji Paliw i terminie, które określił w Zamówieniu.

W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia tj. brak prądu, awaria techniczna, burza, nagła utrata lub brak Produktu na stanie magazynowym danej Stacji Paliw, Sklep zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Klienta. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od zakupu lub częściowo zrealizować Zamówienie. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.

 

§ 7 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 

Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają m.in. akcyzę, opłatę paliwową, podatek VAT.

Odbiór towaru odbywa się wyłącznie w lokalizacji wybranej przez Klienta (samoobsługowo) z wykorzystaniem dostępnych, legalizowanych dystrybutorów paliwa w poszczególnych lokalizacjach.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:

- płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl

- obsługę płatności prowadzi PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu, 60-198 Poznań przy ul. Pastelowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-236-98-97 , o kapitale zakładowym w wysokości 5.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem.

4. Sprzedawca nie realizuje płatności w opcji „za pobraniem”.

5. W razie dokonania Zamówienia i niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a kod dostępowy umożliwiający tankowanie i odblokowanie dystrybutora nie zostanie wydany. Zamówienie wówczas zostaje anulowane.

6. Na wszystkie zamówione w Sklepie Produkty po potwierdzeniu Zamówienia wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy Produktu - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

 

§ 8 REKLAMACJE

 

1. Klient jest uprawniony do składania reklamacji co do świadczonych Usług w formie pisemnej.

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym na adres: WARTER Aviation Spółka z o.o., z siedzibą w Płocku (09-411) przy ul. Chemików 5, 09-411 Płock.

3. Sprzedawca rozpoznaje wyłącznie reklamacje, które zawierają co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail), a w przypadku osób prawnych pełną nazwę (firmę), adres pocztowy, adres e-mail oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją;

b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpoznawane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, a w przypadku spraw szczególnie złożonych w terminie określonym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O ich rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

§ 9 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia wybranych przez Klienta usług udostępnionych w Sklepie.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi udostępnionej w Sklepie, przy czym w przypadku:

a) usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości serwisu internetowego – w momencie wejścia przez Klienta na stronę serwisu internetowego,

b) usług, do świadczenia których wymagana jest Rejestracja i logowanie – po Rejestracji Konta i dokonaniu przez Klienta Logowania do Konta oraz po rozpoczęciu korzystania przez Klienta z Usług, do świadczenia których wymagana jest Rejestracja Konta i Logowanie do Konta.

3. Usługa polegająca na wyświetlaniu zawartości serwisu internetowego świadczona jest przez czas oznaczony. Umowa o świadczenie tej usługi ulega rozwiązaniu w części odnoszącej się do danego Klienta z chwilą opuszczenia przez tego Klienta serwisu internetowego.

4. Usługi, do świadczenia których wymagana jest Rejestracja i logowanie, świadczone są przez czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie tych usług ulega rozwiązaniu w dowolnym momencie poprzez samodzielne usunięcie przez Klienta swojego Konta, a w przypadku Klienta niezalogowanego poprzez zaprzestanie korzystania z usług lub też z chwilą doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy adresatowi tego oświadczenia.

5. Sprzedawca ma prawo przerwać świadczenie usług drogą elektroniczną w części odnoszącej się do danego Klienta (w tym zablokować Konto) w razie:

a) naruszenia przez Klienta istotnych postanowień Regulaminu,

b) umieszczania przez Klienta w serwisie internetowym treści nieprawdziwych, bezprawnych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy,

c) wykorzystywania przez Klienta usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem

6. W przypadkach określonych w ust. 5 Sprzedawca informuje Klienta o przerwaniu świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym o zablokowaniu Konta), przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta stosowne powiadomienie.

 

§ 10 ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje w następuje w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym zaistniała okoliczność uzasadniająca zwrot należności.

2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy dokonywaniu zapłaty za Zamówienie.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta. W przypadku braku możliwości ustalenia numeru konta do zwrotu płatności Użytkownika, Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia sposobu i realizacji zwrotu Płatności.

5. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sprzedawcę w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia.

 

§ 11. DANE OSOBOWE

 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest WARTER Aviation Spółka z o.o., z siedzibą w Płocku (09-411) przy ul. Chemików 5, 09-411 Płock .

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 19.09.2019 r., Dz.U.2019.1781) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie WARTER Aviation Spółka z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Podane przez Klienta dane osobowe lub pozyskane przez WARTER Aviation w oparciu o aktywność Klienta przetwarzane są w następujących celach:

a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, której Klient jest stroną,

b) prowadzenie korespondencji z Klientem, tj. udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski Klienta kierowane do WARTER Aviation,

c) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji w zakresie odpowiedzialności WARTER Aviation,

d) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym również roszczeń osób trzecich;

wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, tj. podatkowych i rachunkowych, m.in: polegających na wystawianiu przez WARTER Aviation faktur w związku z dokonanymi transakcjami.

5. Podstawą prawną przetwarzania przez WARTER Aviation danych osobowych Klienta w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:

a) podjęcie działań w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub umowy sprzedaży, Zamówienia której stroną jest Klient i jej należyte wykonanie, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, związanych z rozliczaniem umów sprzedaży, płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych;

c) prawnie uzasadniony interes WARTER Aviation (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, udzielania odpowiedzi na zapytania i wnioski, prowadzenia korespondencji z Klientem.

6. W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

7. Dane osobowe Klienta mogą być ujawniane przez WARTER Aviation podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi akceptacji i rozliczania transakcji bezgotówkowych, fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji, dostawcom usług IT, firmom świadczącym usługi serwisowania sprzętu oraz usługi pogwarancyjne, producentom i autoryzowanym serwisom (w przypadku realizacji zgłoszonej reklamacji). Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

9. Klientowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie Umowy,

e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres siedziby WARTER Aviation z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe Klienta – imię, nazwisko, adres e-mail, oraz wartość płatności – będą udostępniane PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu w celu obsługiwania i rozliczania płatności dokonywanych w Sklepie przez Klienta. Podstawą udostępnienia danych jest zgoda Klienta wyrażana w Sklepie. W przypadku odmowy podania wyżej wymienionych danych osobowych lub braku zgody na udostepnienie danych do PayPro Płatności nie będą mogły zostać zrealizowane.

12. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych i przetwarzanych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji płatności w ramach płatności dokonywanej w Sklepie oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących płatności w ramach płatności (imię, nazwisko, adres e-mail, numer karty płatniczej, data ważności kart płatniczych oraz kody CVV kart płatniczych), jest PayPro.

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zawartych w serwisie internetowym, w tym będących składnikiem usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługują Sprzedawcy .

Klientowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w serwisie internetowym wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z treści zawartych w serwisie internetowym, bez uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy lub wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.

Stosownie do art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Klientom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną”.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia wchodzą inne postanowienia, które są najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu, zarazem są zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

W przypadku ewentualnych sporów związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, sądem właściwym do ich rozpatrywania będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.12.2023 r.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep.warteraviation.com .Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

WARTER AVIATION NALEŻY DO WARTER FUELS

© Copyright 2023 WARTER AVIATION
All Rights Reserved
DESIGNED BY HERC MEDIA

WARTER Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 5, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000005242, NIP: 7122656610, REGON: 432269360, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 50.000,00 zł w całości wpłaconym.